Besluit Combiplan Nijverdal, 16 april 2013 Nr.13INT01275

DeNijverdalgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit Combiplan Nijverdal, 16 april 2013 Nr.13INT01275.

Meer informatie over deze bekendmaking:

D iverse verkeersbesluiten Combiplan Burgemeester en wethouders van Hellendoorn; Overwegende, dat de verkeersmaatregelen op zich onderdeel zijn van de planvorming rond het Combiplan; dat tijdens die planvorming de belangenafweging heeft plaatsgevonden; dat een ieder heeft kunnen meedenken en praten over de plannen. Hierop zijn, waar mogelijk, ook de plannen aangepast; dat naast nadelen het Combiplan ook voordelen kent voor de diverse belanghebbenden. De verwachting is dat de schade, zo die al ontstaat, blijft binnen de grenzen van het maatschappelijk risico; dat in de bij dit besluit horende nota 13INT00001, per verkeersmaatregel de onderliggende argumentatie is verwoord; dat de wegen in Nijverdal liggen en dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Hellendoorn, dat een verkeersbesluit slechts kan worden genomen op één van de in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 genoemde gronden; dat door het plaatsen van diverse borden en tekens, het beschermen van de weggebruikers en passagiers op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer wordt gediend als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder b en d van de Wegenverkeerswet 1994; dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij kan instemmen met de verkeersbesluiten genoemd onder 2, 3. Ten aanzien van besluit genoemd onder 1, 10 en 12 ziet de politie niet graag een weg met volledig rood asfalt. Volgens hen geeft een brede rode loper over een weg meer aan dat de fietser de hoofdgebruiker van de weg is. Een middenasmarkering behoort bij een gebiedsontsluitingsweg en moet niet gecombineerd worden met een 30 km/uur zone. Op de overige besluiten heeft de politie geen negatief advies afgegeven. dat in afwijking van het politieadvies wordt aangevoerd dat de Piet Heinweg, Bouwmeesterstraat en Campbellweg onderdeel zijn van de F35. Hierdoor hebben deze de inrichting gekregen van een fietspad (volledig rood asfalt met asmarkering). Bij een fietspadinrichting hoort geen snelheid van 50 km/uur. Er is gekozen voor een fietsstraat en niet een verplicht fietspad uitgezonderd ten behoeve van aanwonenden, vanwege de daarvoor relatieve veelheid van aanwonenden. Daarbij kan er op deze wijze ervaring worden opgedaan met de fietsstraat. gelet op de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer; B e s l u i t e n tot het: 1. instellen van 30 km/uur-zone op de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstaat aansluitend aan de bestaande 30 km/uur zone door middel van bord A0130zb van de RVV1990; 2. instellen van éénrichtingsverkeer op de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstraat in westelijke richting door het plaatsen van bord C3, C4 en C2 met als onderbord OB52 van de RVV1990; 3. instellen van verplichte rijrichting De Joncheerelaan door middel van bord D6 met als onderbord OB52 van de RVV1990; 4. aanwijzen van de overgang Meijboomstraat als verplicht fietspad door middel van bord G11 van de RVV1990; 5. aanwijzen van 3 parkeerplaatsen als parkeervergunninghoudersplaats nabij dienstgebouw Prorail door middel van bord E9 van de RVV1990; 6. wijzigen van de ‘Regeling voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen’ door het toevoegen van het volgende artikel: “Een parkeervergunning ‘dienstgebouw Prorail’ wordt verleend aan aanvragers die aantoonbaar het dienstgebouw van Prorail bezoeken. De vergunning kan worden verleend op kenteken of op bedrijfsnaam.”; 7. aanwijzen van het fietspad vanaf brug ‘Oude Spoor’ (F35) tot aan de Eversbergweg (nabij tunnel Grote Alléepad), incl. de afgebogen Boskronkel (is fietpad Eversbergweg) als verplicht fietspad door middel van bord G11 van de RVV1990; 8. intrekken van het besluit tot instellen van onverplicht fietspad (bord G13 van de RVV1990) op de Boskronkel; 9. aanwijzen van 5 bushaltes op het nieuwe stationsplein door middel van bord L3 van de RVV1990; 10. aanwijzen van de Leo ten Brinkeweg als voorrangsweg ten opzicht van de parkeerplaats op het nieuwe stationsplein door middel van het aanbrengen van haaietanden op het wegdek en het plaatsen van bord B6 van de RVV1990; 11. aanwijzen van de fiets- en voetgangerstunnel in Eversbergweg (Grote Alléépad) als verplicht fietspad door middel van bord G11 van de RVV1990; 12. instellen van een parkeerverbodszone in de stationsomgeving vanaf de Oranjestraat tot de Van der Muelenweg door middel van bord E1zb van de RVV1990; 13. aanwijzen van 2 gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de ingang van het station op de parkeerplaats door middel van bord E6 van de RVV1990; 14. instellen van eenrichtingsverkeer op het stationsplein ten behoeve van de afzetzone (Kiss and Ride) door middel van bord C2 en C3 van de RVV1990; 15. aanwijzen van de Piet Heinweg, Bouwmeesterstaat, gedeelte van de Oranjestraat en de Campbellweg als fietsstraat door middel van bord L51 (fietsstraat) en aanbrengen van rood asfalt met asmarkering; Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, de secretaris, de burgemeester, F.Dijkstra MBA mevr. A.H. Raven BA Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende gedurende 6 weken na publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: • uw naam en adres; • een dagtekening; • een omschrijving van dit besluit; • de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijverdalgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijverdal, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijverdalgids.nl
Redactie deNijverdalgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen nijverdal
  2. stcrt-2013-10903

Gerelateerde berichten